Výtvarný odbor

Cieľ

Vyučovací proces je zameraný na rozvoj výtvarnej kreativity, integrujúc zložky citovej a rozumovej výchovy. Individuálny prístup k žiakom prispieva k zvládnutiu základných výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania, keramiky a pod. Výtvarné prostriedky a kompozičné princípy v príslušnom materiály napomáhajú k postupnému utváraniu si vlastného výtvarného názoru a vkusu. Profilácia štúdia je zameraná nielen na talentované deti, ale umožňuje aktivovať aj spontánny záujem každého žiaka o výtvarné sebavyjadrenie.

Činnosť výtvarného odboru je mnohostranná. Artefakty sa prezentujú pravidelne vo výstavných priestoroch školy a podľa možností aj mimo nej pri rôznych príležitostiach. Najlepšie práce sú zasielané na rôzne domáce a zahraničné súťaže. Samozrejmá je spolupráca s ďalšími odbormi na škole. K úspechom prispieva aj vybavenie odborných učební kvalitnými učebnými pomôckami. Výsledkom snaženia pedagógova žiakov je pomerne vysoký počet študentov prijatých na odborné umelecké školy. Výtvarný odbor navštevujú žiaci vo veku od 5 do 18 rokov, s možnosťou pokračovať v štúdiu pre dospelých.

 

Techniky

  • Kresba
  • Maľba
  • Grafika
  • Modelovanie
  • Dekoratívne činnosti
  • Maľovanie na sklo
  • Drôtovanie
  • Práca s papierom
  • Práca s hrnčiarskou hlinou

 

Naši učitelia

Mgr. Viktória Nagy

Adriena Kutaková