Tanečný odbor

Cieľ

Do tanečného odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená. Priebeh vzdelávania je približne takýto: v prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov. Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej sa pridávajú predmety – klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec. V klasickom tanci sa kladie dôraz na získavanie technickej zdatnosti. V ľudovom tanci si deti postupne osvojujú charakteristické kroky ľudového tanca. Najpopulárnejšie sú moderné a historické tance.

V 14 rokoch sú žiaci dobre pripravení zvládnuť prácu v tanečných súboroch. Perfektná tanečná zdatnosť, nápaditá choreografia a nadšenie účinkujúcich pozdvihlo súbory na vysokú umeleckú úroveň. Všetci žiaci tanečného odboru majú možnosť ukázať výsledky svojej práce na mnohých verejných podujatiach. V kolektíve sa učia nielen vytrvalosti a usilovnosti, ale vytvárajú sa medzi nimi priateľstvá, založené na spoločných záujmoch a cieľoch. Najlepší z nich sa zúčastňujú rôznych súťaží a prehliadok, odkiaľ prinášajú nielen pekné ocenenia, ale aj nezabudnuteľné spomienky. Na úspechoch majú nemalú mieru okrem pedagóga tanca i učitelia klavírneho sprievodu- korepetítori. Mnoho absolventov našej školy našlo uplatnenie v tanečných amatérskych a profesionálnych tanečných súboroch alebo pokračovali v štúdiu na tanečných umeleckých školách.

 

Vyučuje sa

  • Tanečná príprava
  • Klasický tanec
  • Ľudový tanec
  • Kreatívny tanec
  • Džezový tanec
  • Tanečná prax

 

Naši učitelia

Sebjánné Rabóczki Terézia K.