Hudobný odbor

Cieľ

Záujem o štúdium v hudobnom odbore je tradične najvyšší, preto je najväčší a najúspešnejší. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov a spevu.

Podľa schopností, predpokladov a záujmu si vyberajú predmety: hra na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, alebo spev. Okrem sólovej hry pracujú žiaci v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, či v speváckom zbore. Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Mimoriadne nadané detí sú zaradené do formy rozšíreného vyučovania. Usilovní a cieľavedomí žiaci sa zúčastňujú často na domácich a zahraničných súťažiach a prehliadkach, na ktorých sa s úspechom umiestňujú na popredných miestach. Veľké možnosti na prezentáciou majú žiaci na rôznych druhoch koncertov a podujatí školy – interné, triedne, verejné koncerty, koncerty súrodencov, rodinné, výročné, výchovné a tematické koncerty. Zaujímavé sú konfrontácie výsledkov na spoločných koncertoch s inými domácimi a zahraničnými školami. Mnohí naši absolventi po skončení štúdia na konzervatóriu a príslušných vysokých školách pôsobia ako profesionálni umelci či pedagógovia hudby. V hudobnom odbore sú zaradení žiaci od predškolského veku až po dospelých. Pedagógovia hudobného odboru spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom odbore.

 

Individuálne vyučované predmety

  • Hra na klávesové nástroje - klavír, keyboard
  • Hra na sláčikové nástroje - husle
  • Hra na gitare
  • Hra na dychové nástroje - zobcová flauta, saxofón, klarinet, priečna flauta
  • Spev

 

Skupinovo vyučované predmety

  • Prípravné štúdium
  • Zborový spev
  • Komorné zoskupenia

 

Naši učitelia

Mgr. Štefan Híves

Mgr. Beatrix Feterik

Boglárka Híves

Veronika Zaťko

Margaréta Vajdová

Baráz Ádám

Krištof Kiss Dis.art.

Mgr. Dávid Villant

Ján Rédli Dis.art.

Krisztián Molnár

Mgr.art Ottó Molnár