Hudobný odbor

Cieľ

Záujem o štúdium v hudobnom odbore je tradične najvyšší, preto je najväčší a najúspešnejší. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov.

Podľa schopností, predpokladov a záujmu si vyberajú predmety: hra na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, alebo spev. Okrem sólovej hry pracujú žiaci v rôznych zoskupeniach v rámci komornej a súborovej hry, či v speváckom zbore alebo v komornom speve. Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Mimoriadne nadané detí sú zaradené do formy rozšíreného vyučovania. Usilovní a cieľavedomí žiaci sa zúčastňujú často na domácich a zahraničných súťažiach a prehliadkach, na ktorých sa s úspechom umiestňujú na popredných miestach. Veľké možnosti na prezentáciou majú žiaci na rôznych druhoch koncertov a podujatí školy – interné, triedne, verejné koncerty, koncerty malých detí, súrodencov, rodinné, výročné, výchovné a tematické koncerty. Zaujímavé sú konfrontácie výsledkov na spoločných koncertoch s inými domácimi a zahraničnými školami. Mnohí naši absolventi po skončení štúdia na konzervatóriu a príslušných vysokých školách pôsobia ako profesionálni umelci či pedagógovia hudby. V hudobnom odbore sú zaradení žiaci od predškolského veku až po dospelých. Pedagógovia hudobného odboru spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom odbore.

 

Individuálne vyučované predmety

  • Hra na klávesové nástroje - klavír, keyboard
  • Hra na sláčikové nástroje - husle
  • Hra na gitare
  • Hra na dychové nástroje - zobcová flauta, saxofón, klarinet, priečna flauta
  • Spev

 

Skupinovo vyučované predmety

  • Prípravné štúdium
  • Zborový spev
  • Komorné zoskupenia

 

Naši učitelia

Mgr. Štefan Híves

Mgr. Beatrix Feterik

Mgr.art.Dorota Dianišová

Veronika Zaťko

Margaréta Vajdová

Baráz Ádám

Krištof Kiss Dis.art.

Marián Kováčik Dis.art.

Ján Rédli Dis.art.