Poplatky

Žiaci v skupinovom vyučovaní (prípraavné štúdium, výtvarný a tanečný odbor) : 8 EUR/mesiac (40 EUR/školský polrok)

Žiaci v individuálnom vyučovaní (hudobný odbor) : 10 EUR/mesiac (50 EUR/školský polrok)

 

Žiaci v skupinovom vyučovaní štúdia pre dospelých s vlastným príjmom : 9 EUR/mesiac (45 EUR/školský polrok)

Žiaci v individuálnom vyučovaní štúdia pre dospelých s vlastným príjmom : 13 EUR/mesiac (65 EUR/školský polrok)

 

Tretie a každé ďalšie dieťa (súrodenci) z jednej rodiny navštevujúci ZUŠ-MA majú odpustené školné v plnej výške.

 

Školné sa môže uhrádzať aj za dlhšie študijné obdobie ako jeden mesiac.

 

Platba

Číslo účtu: SK74 0200 0000 0024 9672 2355

Variabilné číslo: MMRRRR (MM-mesiac, RRRR-rok) alebo SRRRR (S-školský polrok, RRRR-rok)

Poznámka: Meno žiaka, Obec